1. Metodologia i continguts.

La metodologia de treball és per projectes. Els alumnes faran 3 projectes al llarg del curs, aproximadament un per cada avaluació. Les pàgines web dels projectes (en castellà) són les següents:

1ª AVALUACIÓ

PANDÈMIA

CONTINGUTS

 • Els ecosistemes
 • Salut i malaltia
 • L’aparell digestiu
 • L’aparell excretor
 • L’aparell reproductor
 • El sistema inmune

 

2ª AVALUACIÓ

FUMANT EL NOSTRE COS

CONTINGUTS

 • L’aparell respiratori
 • El sistema circulatori
 • El sistema nerviós
 • El sistema endocrí

 

3ª AVALUACIÓ

LA CLAU ESTÀ EN EL MOVIMENT

https://sites.google.com/view/clave-movimiento

CONTINGUTS

 • L’aparell locomotor

2. El quadern. Els apunts. Les tasques.

S’emprarà una llibreta d’anelles amb varies bosses de plàstic per a introduir les fotocòpies que vos anirà donant la professora. Els apunts de l’assignatura es presentaran en fulles de DIN A3. La major part de les tasques s’entregaran via googles sites o google drive, ferramentes que seran explicades pel professor/a.

3. Les proves escrites.

Es realitzaran diferents proves escrites al llarg del curs per a poder avaluar el teu grau d’adquisició de nous coneixements.
Els exàmens s’entregaran avaluats i es tindran en compte les faltes d’ortografia. L’alumne al termini d’una setmana entregarà les fates d’ortografia corregides. Es recuperarà la nota quan es corregisquen les faltes d’ortografia.

4. Les sessions pràctiques.

Cal que respectes les normes bàsiques d’ús del laboratori i de confecció dels informes de les pràctiques realitzades (aquestes instruccions es donaran). Els informes de les sessions pràctiques s’afegiran al corresponent apartat del quadern i s’avaluaran com continguts procedimentals i actitudinals.

5. Les activitats extraescolars.

Les activitats extraescolars són d’obligada assistència, amb consentiment familiar (autorització). La no assistència es justificarà convenientment.
Si un alumne/a no participa, tindrà unes activitats alternatives per a fer a l’IES. Si no hi ha un 70% de participació, no es farà.

6. Percentatges d’avaluació.

Per avaluació es tindran en compte les activitats i exàmens fets emprant els següents percentatges:

 • EXÀMENS: 50%
 • TASQUES: 25%
 • PRODUCTE FINAL DEL PROJECTE: 25%
 • ACTITUD: Pot pujar o baixar fins a 1 punt la nota final.
 • ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ: Pot pujar fins a 1 punt la nota final.

L’avaluació FINAL serà la mitja ponderada dels 3 projectes.