1. Metodologia i continguts.

Conec el meu cos? és un projecte d’aprenentatge guiat i es divideix en una sèrie de tasques encaminades cap a un producte final en resposta al repte inicial plantejat a l’alumnat. Els alumnes faran 3 projectes al llarg del curs, aproximadament un per cada avaluació. Les pàgines web dels projectes (en castellà) es troben en: https://sites.google.com/site/anatomiabellaguarda

1ª AVALUACIÓ

¿CÓMO NOS MOVEMOS?

Partint d’un moviment esportiu, l’alumnat ha de reflexionar sobre l’organització bàsica del cos humà, les característiques anatòmiques i fisiològiques del moviment i les característiques de les accions motores combinades. La producció és l’anàlisi d’un moviment esportiu mitjançant el programa informàtic Kinovea i la redacció d’un informe en què es descriguen les característiques del moviment estudiat.

 

2ª AVALUACIÓ

EVALUACIÓN NUTRICIONAL

L’alumnat realitzarà una avaluació nutricional dels costums alimentaris dels alumnes majors de 15 anys. Per fe-la necessitaran enquestar a una mostra de l’alumnat mitjançant una enquesta i reflexionaran sobre les necessitats energètiques a partir de l’estudi dels aparells respiratori, circulatori i el sistema d’obtenció i utilització de l’energia. La producció és l’anàlisi dels resultats de les enquestes i su comparació amb els patrons de consum de la dieta mediterrània.

 

3ª AVALUACIÓ

¡CÓMO NOS MOVEMOS!

Partint de la producció i expresió d’un moviment corporal coordinat en forma de coreografia, l’alumnat ha de reflexionar sobreel control neuroendocrí del moviment i els factors que li afecten. La producció és la gravació de la coreografia en forma de un lip-dub.

2. Les tasques.

Cada grup disposarà d’un portafoli imprès o d’un e-portafoli (a Google Drive, compartit amb el professor), al qual recollirà les activitats treballades per al procés de creació del projecte. Una vegada concloses les tasques, cada grup ha de presentar el portfoli d’activitats. Tota activitat o informe bàsic pot enriquir-se amb fotografies, vídeos o enllaços web.

3. El treball diari.

El treball diari de cada alumne dins el procés de desenvolupament del projecte s’avaluarà mitjançant el diari d’aprenentatge, consistent en un registre, escrit o en vídeo, al qual l’alumne reflexionarà sobre com s’aprèn, quines estratègies utilitza, quins són els seus avenços, inquietuds, habilitats, dificultats, èxits o mancances en el procés de desenvolupament del projecte. Aquest diari es publicarà després de la conclusió de cada activitat, utilitzant en un bloc o vídeo bloc. Cada vegada que es corregeixi el diari, l’alumne rebrà una retroalimentació en forma de comentari per guiar el procés d’aprenentatge.

4. Les sessions pràctiques.

Cal que respectes les normes bàsiques d’ús del laboratori i de confecció dels informes de les pràctiques realitzades (aquestes instruccions es donaran). Els informes de les sessions pràctiques s’afegiran al corresponent apartat del quadern i s’avaluaran com continguts procedimentals i actitudinals.

5. Les activitats extraescolars.

Les activitats extraescolars són d’obligada assistència, amb consentiment familiar (autorització). La no assistència es justificarà convenientment.
Si un alumne/a no participa, tindrà unes activitats alternatives per a fer a l’IES. Si no hi ha un 70% de participació, no es farà.

6. Criteris de qualificació.

No es realitzaran exàmens. Per avaluació es tindran en compte les activitats, el treball diari i el producte final emprant els següents percentatges:

  • Producte final del projecte                                                                                      50%
  • El treball diari s’avaluarà mitjançant la correcció del diari d’aprenentatge.            25%
  • El procés de desenvolupament del projecte s’avaluarà mitjançant el portafoli d’activitats de cada grup de treball.  25%

L’avaluació FINAL serà la mitjana ponderada dels 3 projectes.