En les matèries del departament de Biologia i Geologia pretenem introduir l’alumnat en la forma de treball pròpia de la ciència i del mètode científic, així com explicar la realitat que ens envolta des del coneixement de les principals teories i hipòtesis de les ciències naturals.

Seguint una visió mecanicista de la ciència, es podria estudiar les matèries a través d’una sèrie de temes, o unitats didàctiques, en què s’impartiren consecutivament els continguts, però creiem que això no portaria l’alumnat a la comprensió de la Biologia i de la Geologia en el seu conjunt, sinó que facilitaria un aprenentatge memorístic de nombrosos conceptes i teories que es repetirien, que es recitarien; aprenentatge destinat a l’oblit amb el qual no aconseguiria el desenvolupament de competències, és a dir de la capacitat per enfrontar-se amb garanties d’èxit a una tasca o situació problemàtica en un context determinat.

 Per això, pretenem aconseguir una comprensió global, holística, de les matèries del Departament, no ens importen tant aquests continguts estancs com les seues interrelacions. Alhora, creiem fermament en que les ciències naturals s’han d’aprendre en la naturalesa, no en una aula; i que l’educació ambiental s’ha de realitzar partint de la proximitat, de la quotidianitat, per passar posteriorment al llunyà, al global.

Així doncs, plantegem un canvi de la metodologia clàssica, basada en la instrucció directa, per un enfocament més integrador, en què els alumnes aprenguen a pensar, tinguen curiositat per comprendre el món que els envolta, siguen crítics i escèptics, troben respostes a preguntes a partir de les observacions que realitzem en la pròpia naturalesa. Volem facilitar que l’alumnat puga aprendre a aprendre. Per a això hem considerat que la metodologia més adequada és la de l’aprenentatge basat en projectes (ABP), un mètode en què grups heterogenis d’alumnes col·laboren en el desenvolupament d’un projecte en el qual es mostre l’aprenentatge i la creativitat i en el qual cada alumne trobe la seua motivació i construeixi el seu aprenentatge de manera activa al llarg de tot el procés.

 

L’ABP és una metodologia l’objectiu de la qual és aprendre fent. Fent què? Un producte final: un vídeo, una maqueta, una exposiciò… En l’ABP el punt de partida és una pregunta, un problema o un repte que volem afrontar i la meta és la creaciò del producte final que dóna resposta a la pregunta plantejada. Per guiar al nostre alumnat en el desenvolupament del seu projecte els presentarem una sèrie de tasques i activitats que faciliten l’aprenentatge dels continguts necessaris per resoldre el repte plantejat.