1. Metodologia i continguts.

Aquesta assignatura pretén despertar el sentit crític dels alumnes front als nous esdeveniments científics en el camp de l’astronomia,l’ecologia, la tecnologia i la salut. Per això s’utilitzaran articles i vídeos que es treballaran a classe, es faran debats i alguna exposició.
D’aquesta forma s’ensenyaran fonts fiables on cercar informació científica que vos serà útil en un futur, s’intentarà alfabetitzar en vocabulari científic i fer pràctiques de laboratori. Els alumnes dispondran accés a tot el material al següent enllaç: https://sites.google.com/view/elrincondelgallipatocientifico/

1ª AVALUACIÓ

L’UNIVERS A QUÈ PERTANYEM

 •  Astronomia vs Astrologia
 • U.1. Investiguem l’Univers.
 • U.2. Les estreles. Les unitats estructurals de les galàxies.
 • U.3. Coneixem el Sistema al que pertanyem.

 

2ª AVALUACIÓ

FORMEN PART DEL MEDI AMBIENT

 • U.4. L’ésser humà a la Terra.
 • U.5. Quan l’últim riu es seque, l’últim arbre es creme… s’adonarem que els diners no es poden menjar.
 • U.6. Ens quedem sense energies.

 

3ª AVALUACIÓ

SÓM DEPENENTS DEL NOSTRE COS

 • U.7. La salut… un gran concepte.
 • U.8. Què fem quan la salut manca?

2. El quadern. Els apunts. Les tasques.

S’emprarà una llibreta d’anelles amb varies bosses de plàstic per a introduir les fotocòpies que vos anirà donant la professora. No obstant això, la major part de les activitats i treballs s’entregaran via googles sites o google drive, ferramentes que seran explicades pel professor/a.

3. Les proves escrites.

Es realitzaran diferents proves escrites al llarg del curs que seran tipus test i/o amb preguntes curtes que inclouran els continguts assenyalats per la professora.

4. Les sessions pràctiques.

Cal que respectes les normes bàsiques d’ús del laboratori i de confecció dels informes de les pràctiques realitzades (aquestes instruccions es donaran). Els informes de les sessions pràctiques s’afegiran al corresponent apartat del quadern i s’avaluaran com continguts procedimentals i actitudinals.

5. Les activitats extraescolars.

Les activitats extraescolars són d’obligada assistència, amb consentiment familiar (autorització). La no assistència es justificarà convenientment.
Si un alumne/a no participa, tindrà unes activitats alternatives per a fer a l’IES. Si no hi ha un 70% de participació, no es farà.

6. Percentatges d’avaluació.

Per avaluació es tindran en compte les activitats i exàmens fets emprant els següents percentatges:

 • EXÀMENS DE TIPUS TEST I PREGUNTES CURTES: 30%
 • PROCEDIMENTS (activitats, treballs, exposicions, debats…): 60%
 • ACTITUD: 10%

L’avaluació FINAL serà la mitjana ponderada de les 3 avaluacions.