1. Metodologia i continguts.

La metodologia de treball és per projectes. Els alumnes faran 6 projectes al llarg del curs, dos per avaluació. Les pàgines web estan en construcció i s’aniran introduint materials nous progressivament.

1ª AVALUACIÓ

EL TAJO DE ROLDÁN

https://sites.google.com/view/tajo-roldan/

CONTINGUTS

Partint de la llegenda de la formació de l’illa de Benidorm, els alumnes/as investiguen sobre la dinàmica de la Terra, contextualitzada a la història geològica del Puig Campana i de l’illa de Benidorm, clima, localització, ambient i època en què es produir el dipòsit dels sediments, els fòssils més característics d’aquest període i un tall geològic de la zona. La producció és un informe amb l’opinió del grup i un vídeo.

¿TERREMOTOS EN ALTEA?

https://sites.google.com/view/terremotos-altea/

CONTINGUTS

Partint de la qüestió sobre si és probable que es produïsca un terratrèmol en Altea, els alumnes/as investiguen sobre la tectònica de plaques i les seues conseqüències, contextualitzada a la badia d’Altea i el Sud-est peninsular. La producció és un documental amb l’opinió del grup en format de vídeo.

 

2ª AVALUACIÓ

CSI BELLAGUARDA

https://sites.google.com/view/csi-bellaguarda

CONTINGUTS

Es planteja a l’alumat que formen part d’un becaris al laboratori d’investigació forense de la policia judicial. S’ha comès un assassinat i han de col·laborar en la seua resolució. Per això s’han de familiaritzar amb les tècniques de laboratori, amb les bases biològiques de l’herència i la genètica. La producció és la redacció d’un informe de la resolució del cas.

HIJOS A MEDIDA

CONTINGUTS

Partint del fullet publicitari d’una clínica d’infertilitat que afirma que els seus clients podran triar les característiques dels seus fills, l’alumnat és qüestionat sobre la possibilitat tècnica i les repercussions ètiques de seleccionar els fills a mida. En aquest sentit, saben que els gens regulen el que són, així que s’ha de generar una controvèrsia al voltant del dret que té l’ésser humà a manipular l’ADN i de barrejar gens de diferents espècies.
D’altra banda, la informació genètica que es troba en l’ADN també és la base sobre la qual actua l’evolució. Els mecanismes que utilitza l’evolució estan relacionats amb els que s’utilitzen en la selecció artificial o en l’enginyeria genètica?

La producció és un informe amb l’opinió del grup.

 

3ª AVALUACIÓ

INCENDIO FORESTAL

CONTINGUTS

Partint de la preocupació per la successió estival de nombrosos incendis forestals, es proposa a l’alumnat que busquen les causes d’aquesta plaga d’incendis i que proposeu solucions. La producció és l’elaboració d’un vídeo al qual analitzen les relacions biòtiques al bosc mediterrani, reflexionen el tipus de vegetació de la comarca i la seua adaptació al clima, investiguen sobre les pressions antròpiques patides per la massa forestal i en què proposen solucions a aquest greu problema.

¿DESTRUIREMOS EL PLANETA?

CONTINGUTS

Partint de la negativa del president americà a cumplir els acords de París sobre la lluita contra el canvi climàtic, els alumnes/as investiguen sobre el canvi climàtic i d’altres problemes ambientals des de la perspectiva d’un científic, es proposa que busquenn informació sobre els grans problemes ambientals (com el canvi climàtic, el forat de la capa d’ozó o la contaminació), que investiguen sobre les seues causes, les conseqüències del problema, quines són les possibles solucions i que desmonten algun dels falsos mites que circulen sobre aquests impactes. La producció és una infografia (un pòster), que es presentarà i defensarà a l’alumnat del centre durant la Setmana de la Ciència.

2. El quadern.

S’emprarà una llibreta d’anelles amb varies bosses de plàstic per a introduir les fotocòpies que vos anirà donant la professora. No obstant això, la major part de les tasques s’entregaran via googles sites o google drive, ferramentes que seran explicades pel professor/a.

3. Les proves escrites.

Es realitzaran diferents proves escrites al llarg del curs per a poder avaluar el teu grau d’adquisició de nous coneixements.
Els exàmens s’entregaran avaluats i es tindran en compte les faltes d’ortografia. L’alumne al termini d’una setmana entregarà les fates d’ortografia corregides. Es recuperarà la nota quan es corregisquen les faltes d’ortografia.

4. Les sessions pràctiques.

Cal que respectes les normes bàsiques d’ús del laboratori i de confecció dels informes de les pràctiques realitzades (aquestes instruccions es donaran). Els informes de les sessions pràctiques s’afegiran al corresponent apartat del quadern i s’avaluaran com continguts procedimentals i actitudinals.

5. Les activitats extraescolars.

Les activitats extraescolars són d’obligada assistència, amb consentiment familiar (autorització). La no assistència es justificarà convenientment.
Si un alumne/a no participa, tindrà unes activitats alternatives per a fer a l’IES. Si no hi ha un 70% de participació, no es farà.

 

6. Percentatges d’avaluació.

Per avaluació es tindran en compte les activitats i exàmens fets emprant els següents percentatges:

  • EXÀMENS: 50%
  • TASQUES: 25%
  • PRODUCTE FINAL DEL PROJECTE: 25%
  • ACTITUD: Pot pujar o baixar fins a 1 punt la nota final.
  • ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ: Pot pujar fins a 1 punt la nota final.

L’avaluació FINAL serà la mitja ponderada dels 6 projectes.